نرم افزار مدیریت کارخانه

 1. سیستم مدیریت تامین کالا – داخلی

  شرح سیستم :

  این نرم افزار وظیفه مدیریت فرایند خرید کالا در سازمان را از مرحله درخواست خرید تا دریافت کالا و مستندات خرید را برعهده دارد. سایر فرایندهای مرتبط مانند: فرایند انعقاد قراردادهای خرید، ارزیابی پیمانکاران، و برگزاری مناقصات نیز توسط این نرم افزار مدیریت می گردد.

  فرایندهای تحت کنترل نرم افزار:

  • فرایند تامین کالا
  • فرایند ارزیابی پیمانکاران
  • فرایند انعقاد و کنترل قراردادهای خرید
  • فرایند برگزاری مناقصات
  • فرایند کنترل تامین کالا با بودجه

  ویژگی های بارز و امکانات سیستم:

  • امکان تعریف مصوبات خرید کالا و خدمات
  • امکان تعریف قراردادهای خرید کالا و خدمات
  • امکان تعریف متولی خرید جهت مدیریت بر درخواست های خرید کالا و خدمات
  • امکان تعریف مسئول خرید
  • امکان تعریف آیین نامه معاملات و اعمال اتومات در برگه های درخواست خرید
  • امکان پیگیری و مدیریت بر خریدهای راکد
  • امکان ثبت استعلام های شفاهی و کتبی
  • امکان مدیریت بر مناقصات
  • امکان ثبت فاکتورهای خرید کالا و خدمات
  • امکان صدور درخواست پرداخت براساس مستندات سیستمی و بودجه
  • ارتباط سیستمی کامل با سیستم های مدیریت موجودی کالا و مدیرت وجوه نقد و بانک
  • امکان ارائه گزارشات متنوع و گزارشات ترکیبی با سیستم های موجودی کالا، مدیرت وجوه نقد و بانک و حسابداری مالی
  • امکان کنترل روند تسویه حساب با پیمانکاران و تامین کنندگان
 2. سیستم اتوماسیون اداری

  شرح سیستم :

  این نرم افزار وظیفه مدیریت عملیات مکاتبات اداری شامل دبیرخانه، مکاتبات درون سازمانی، مکاتبات برون سازمانی، و گردش عملیات بین کاربران سیستم را برعهده دارد. سایر فرایندهای مرتبط مانند تقویم کاری، تابلوی اعلانات دیجیتال، برگزاری جلسات و پیگیری اجرای مصوبات نیز برعهده این سیستم می باشد.

  لازم به توضیح است که با توجه به ماهیت سیستم این نرم افزار بصورت وب ارائه می گردد.

  فرایندهای تحت کنترل نرم افزار :

  • فرایند ثبت و مدیریت مکاتبات داخلی
  • فرایند ثبت و مدیریت مکاتبات برون سازمانی
  • فرایند ثبت و پیگیری صورتجلسات
  • فرایند اطلاع رسانی عمومی در سازمان ( تابلو اعلانات دیجیتال )
  • فرایند گردش مکاتبات بین مسئولین مرتبط

  ویژگی های بارز و امکانات سیستم :

  • امکان ثبت و طبقه بندی مکاتبات درون سازمانی
  • امکان ثبت و طبقه بندی مکاتبات برون سازمانی
  • امکان تعریف روندهای گردش کار
  • امکان تعریف جانشین در روند اجرای کار
  • امکان گزارش گیری از مکاتبات ارجاء شده به جانشین و آخرین وضعیت آن
  • امکان ارسال پیامهای گروهی
  • امکان تعریف تابلو اعلانات دیجیتال
  • امکان ثبت و پیگیری صورتجلسات
  • امکان تعریف وظیفه و ثبت اقدامات انجام شده جهت هر وظیفه
  • امکان گزارش گیری های متنوع از سیستم

   

   

   

 3. سیستم کنترل تولید

  شرح سیستم :

  این نرم افزار وظیفه ثبت و کنترل اطلاعات تولید را بعهده دارد. این نرم افزار با توجه به شرایط خاص هر سازمان بصورت اختصاصی یا سفارشی شده قابل ارائه می باشد و هدف اصلی آن ثبت آمار تولید، ضایعات، توقفات و سایر اطلاعات تولید به تفکیک محصول تولیدی، خطوط و ماشین آلات تولید، شیفت های کاری و پرسنل می باشد.

  نرم افزار کنترل تولید براساس اطلاعات ثبت شده و مقایسه با اطلاعات نرم افزارهای مهندسی محصول برنامه ریزی تولید و مواد می توان راندمان تولید و انحرافات مصرف مواد اولیه و سایر گزارشات بهره وری را تهیه نماید.

  فرایندهای و عملیات های تحت کنترل نرم افزار :

  • تعریف و طبقه بندی خطوط، ایستگاه های و ماشین آلات تولید
  • تعریف  شیفت های کاری و پرسنل هر شیفت و تخصیص تقویم کاری
  • ثبت آمار و اطلاعات تولید
  • محاسبه راندمان های تولید

  ویژگی های بارز و امکانات سیستم :

  • امکان تعریف شیفت ها و گروه های کاری متنوع
  • امکان برقراری ارتباط با کارت ساعت و ثبت ساعت کارکرد کلی پرسنل بصورت روزانه
  • امکان تعریف خطوط، ایستگاه ها و ماشین آلات تولید
  • امکان تعریف توانمندی ماشین آلات در تولید انواع محصولات
  • امکان تعریف ابزار و ملزومات مصرفی هر ماشین
  • امکان ثبت آمار تولید براساس مرحله تولید / ماشین / خط تولید / ایستگاه کاری / شیفت کاری و پرسنل براساس نیاز سازمان و ماهیت خط تولید
  • امکان طبقه بندی عوامل ضایعات محصول و مواد اولیه
  • امکان ثبت آمار ضایعات محصول و مواد اولیه به تفکیک عوامل ایجاد ضایعات / مرحله تولید / ماشین / خط تولید / ایستگاه کاری / شیفت کاری و پرسنل براساس نیاز سازمان و ماهیت خط تولید
  • امکان طبقه بندی عوامل توقف تولید
  • امکان ثبت آمار توقفات به تفکیک عوامل ایجاد توقف / مرحله تولید / ماشین / خط تولید / ایستگاه کاری / شیفت کاری و پرسنل براساس نیاز سازمان و ماهیت خط تولید
  • امکان محاسبه راندمان تولید OEE
  • ارائه انواع گزارشات مورد نیاز  سازمان بصورت سفارشی شده
 4. سیستم برنامه ریزی تولید و مواد

  شرح سیستم:

  این نرم افزار وظیفه محاسبه برنامه تولید محصول، کالای نیمه ساخته، برنامه ریزی خطوط، ماشین آلات تولید و پرسنل تولید را بعهده دارد. محاسبه مواد اولیه و کمکی مورد نیاز تولید نیز  توسط این نرم افزار انجام می شود.

   این محاسبات براساس برنامه نیاز کلی به محصول، موجودی انبار، موجودی کالای نیمه ساخته و کالای در جریان تولید و با در نظر گرفتن ظرفیت خطوط و ماشین آلات تولید و تعداد پرسنل در دسترس و اطلاعات مهندسی محصول شامل فرایند تولید محصول (OPC) و مواد اولیه وکمکی تشکیل دهنده محصول (BOM) انجام می شود.

  این نرم افزار با توجه به شرایط خاص هر سازمان بصورت اختصاصی یا سفارشی شده قابل ارائه می باشد.

  فرایندهای و عملیات های تحت کنترل نرم افزار:

  • محاسبه برنامه تولید خطوط تولید / ایستگاه های کاری / ماشین آلات و پرسنل تولید (برنامه ریزی تولید )
  • محاسبه مواد اولیه و کمکی مورد نیاز جهت تولید (برنامه ریزی مواد)

  ویژگی های بارز و امکانات سیستم :

  • امکان ثبت نیاز به محصول بصورت برآوری یا قطعی
  • امکان صدور اصلاحی جهت برنامه های تولید
  • دریافت برنامه نیاز به مواد اولیه و اصلاحیه های آن
  • ارتباط کامل سیستمی با نرم افزار کنترل تولید
  • ارتباط کامل سیستمی با نرم افزار مدیریت موجودی کالا و نرافزار مدیریت تامین کالا
  • ارائه انواع گزارشات مورد نیاز  سازمان بصورت سفارشی شده
 5. سیستم مهندسی محصول

  شرح سیستم:

  این نرم افزار وظیفه ثبت و نگهداری و مدیریت بر فرایند طراحی محصول را بر عهده دارد. ثبت اطلاعات مواد اولیه و کمکی تشکیل دهنده محصول، فرایند تولید محصول، زمان ها و نفر ساعت مورد نیاز جهت تکمیل هر مرحله از تولید، و کنترل اعتبار هر فرایند تولید و سایر اطلاعات مرتبط با محصول توسط این نرم افزار مدیریت و کنترل می گردد.

  این نرم افزار با توجه به شرایط خاص هر سازمان بصورت اختصاصی یا سفارشی شده قابل ارائه می باشد.

  ویژگی های بارز و امکانات سیستم:

  • امکان ثبت انواع فرمول های تولید
  • امکان ثبت مواد اولیه تشکیل دهنده محصول بصورت اولیه یا اصلاحی با تعیین تاریخ اعتبار
  • امکان ثبت مراحل تولید محصول بصورت اولیه یا اصلاحی با تعیین تاریخ اعتبار
  • امکان ثبت زمان ها و نفر ساعت های مورد نیاز جهت تولید هر محصول براساس هریک از فرایندهای تولید
  • ارتباط کامل سیستمی با نرم افزار کنترل تولید و برنامه ریزی تولید و مواد
  • ارائه انواع گزارشات مورد نیاز سازمان بصورت سفارشی شده