نرم افزارهای خاص

 1. سیستم مدیریت دارایی های ثابت
  • تعریف گروه های دارایی و طبقه بندی دارائی ها
  • ثبت اطلاعات تکمیلی دارائی ها با استفاده از ابزار پویا
  • امکان تعریف الگوی کدینگ جهت دارایی های ثابت
  • کدگذاری محل های استقرار اموال (در دو سطح)
  • ایجاد کارت دارائی و نگهداری اطلاعات تکمیلی و حساب ها
  • ارتباط کامل سیستم اموال و سیستم انبار
  • مدیریت فرایند خرید دارایی ثابت بدون سیکل انبار
  • ثبت اطلاعات افزایش /کاهش ارزش دارائیها
  • مدیریت فرایندهای مرتبط با دارایی های ثابت ( تعمیرات، نقل و انتقال، فروش و خروج )
  • محاسبات استهلاک دارائی های ثابت و امکانات ویژه جهت شناسایی مراکز هزینه
  • مدیریت فرایند تجدید ارزیابی دارائی ها و محاسبه استهلاک آن
  • امکان مدیریت فرایند بیمه اموال
  • مدیریت فرایند جمع داری اموال
 2. سیستم مدیرت تامین کالا – داخلی
  • امکان تعریف قراردادها و مصوبات خرید کالا و خدمات
  • امکان تعریف متولی خرید جهت مدیریت بر درخواست های خرید کالا و خدمات
  • امکان تعریف مسئول خرید
  • امکان تعریف آیین نامه معاملات و اعمال اتومات در برگه های درخواست خرید
  • امکان پیگیری و مدیریت بر خریدهای راکد
  • امکان ثبت استعلام های شفاهی و کتبی
  • امکان مدیریت برمناقصات
  • امکان ثبت فاکتورهای خرید کالا و خدمات
  • امکان صدور درخواست پرداخت براساس مستندات سیستمی و بودجه
  • امکان کنترل روند تسویه حساب با پیمانکاران و تامین کنندگان
 3. سیستم اتوماسیون اداری و کارتابل
  • امکان ثبت و طبقه بندی مکاتبات درون سازمانی
  • امکان ثبت و طبقه بندی مکاتبات برون سازمانی
  • امکان تعریف روندهای گردش کار
  • امکان تعریف جانشین در روند اجرای کار
  • امکان گزارش گیری از مکاتبات ارجاء شده به جانشین و آخرین وضعیت آن
  • امکان ارسال پیام های گروهی
  • امکان تعریف تابلو اعلانات دیجیتال
  • امکان ثبت و پیگیری صورت جلسات
  • امکان تعریف وظیفه و ثبت اقدامات انجام شده جهت هر وظیفه
  • امکان گزارش گیری های متنوع از سیستم
 4. سیستم مهندسی محصول
  • امکان ثبت انواع فرمول های تولید
  • امکان ثبت مواد اولیه تشکیل دهنده محصول بصورت اولیه یا اصلاحی با تعیین تاریخ اعتبار
  • امکان ثبت مراحل تولید محصول بصورت اولیه یا اصلاحی با تعیین تاریخ اعتبار
  • امکان ثبت زمان ها و نفر ساعت های مورد نیاز جهت تولید هر محصول براساس هریک از فرایندهای تولید
  • ارتباط کامل سیستمی با نرم افزار کنترل تولید و برنامه ریزی تولید و مواد
  • ارائه انواع گزارشات مورد نیاز سازمان بصورت سفارشی شده
 5. سیستم برنامه ریزی تولید و مواد
  • امکان ثبت برنامه فروش و ابزارهای مناسب جهت اصلاح آن
  • محاسبه برنامه تولید براساس برنامه فروش و سیاست های انبارش کالا
  • محاسبه مواد اولیه و کمکی مورد نیاز تولید و براساس تاریخ نیاز
  • ارتباط کامل سیستمی با نرم افزار کنترل تولید
  • ارتباط کامل سیستمی با نرم افزار مدیریت موجودی کالا و نرم افزار مدیریت تامین کالا
 6. سیستم کنترل تولید
  • امکان تعریف شیفت ها و گروه های کاری متنوع
  • امکان برقراری ارتباط با کارت ساعت و ثبت ساعت کارکرد کلی پرسنل بصورت روزانه
  • امکان تعریف خطوط، ایستگاه ها و ماشین آلات تولید
  • امکان تعریف توانمندی ماشین آلات در تولید انواع محصولات
  • امکان تعریف ابزار و ملزومات مصرفی هر ماشین
  • امکان ثبت آمار تولید براساس مرحله تولید / ماشین / خط تولید / ایستگاه کاری / شیفت کاری و پرسنل براساس نیاز سازمان و ماهیت خط تولید
  • امکان طبقه بندی عوامل ضایعات محصول و مواد اولیه
  • امکان ثبت آمار ضایعات محصول و مواد اولیه به تفکیک عوامل ایجاد ضایعات / مرحله تولید / ماشین / خط تولید / ایستگاه کاری / شیفت کاری و پرسنل براساس نیاز سازمان و ماهیت خط تولید
  • امکان طبقه بندی عوامل توقف تولید
  • امکان ثبت آمار توقفات به تفکیک عوامل ایجاد توقف / مرحله تولید / ماشین / خط تولید / ایستگاه کاری / شیفت کاری و پرسنل براساس نیاز سازمان و ماهیت خط تولید
  • امکان محاسبه راندمان تولید OEE
  • ارائه انواع گزارشات مورد نیاز سازمان بصورت سفارشی شده