صفحه اصلی

۰۷آذر ۱۳۹۶

تعریف ERP جهت نظام برنامه ریزی سازمانی تعاریف متفاوتی ارائه شده است، صورت نمونه به برخی از آنها اشاره می گردد: برنامه ریزی منابع سازمانی یک تفکر، فناوری و سیستمی برای مدیریت موثرتر تمام منابع در یک سازمان است که این مدیریت از طریق اتوماسیون و یکپارچه کردن تمام فرآیندها و در نتیجه بالا بردن […]