اهداف انجام پروژه

تبيين واقع بينانه اهداف طرح می تواند راهنمای مناسبی برای سازمان در حين اجرای طرح باشد. مهمترین اهداف استقرار سیستم های یکپارچه سازمانی بشرح زیر می باشد. باید توجه داشت در زمان اجرای طرح در هر سازمان با توجه به نیازهای خاص آن سازمان، شرایط کسب و کار و دیدگاه مدیران این اهداف بازنگری و تکمیل خواهند شد.
 • ایجاد پایگاه داده جامع در سازمان
 • استقرار سيستم يکپارچه نرم افزاری (Total/Integrated System) به عنوان بستر جمع آوری، کنترل و پردازش داده ها در سطح سازمان استقرار نظام فرآیند گرا
 • بهينه سازی فرآيندهای عملياتی و ساختارهای اطلاعاتی جاری در سازمان, متناسب با الگوهای نوين مديريت سازمانی
 • تهيه اطلاعات مورد نياز مديريت ارشد و ميانی و بخش های مختلف سازمان در زمان مناسب و با کيفيت مطلوب ,جهت اتخاذ تصميمات صحيح در راستای اهداف استراتژيک سازمان
 • نهادينه کردن فرهنگ سازمانی مسئوليت پذيری و مشارکت در فعاليت ها در چهارچوب نظام اطلاعاتی جامع و يکپارچه
 • ایجاد حداکثر کنترل داخلی از طریق نرم افزار
 • کاهش احتمال خطای کاربری ( طراحی سیستم بصورت خطا ناپذیر )
 • کاهش هزینه های استقرار سیستم ها
 • کاهش هزینه نگهداری نظام های اجرایی
 • تسهيل چرخه گردش اطلاعات در سطح سازمان با رويکرد به نظام گردش بدون کاغذ (PaperLess System)
 • ایجاد زیر ساخت های لازم جهت استقرار نظام مدیریت منابع سازمانی (ERP)
 • ایجاد ابزارهای مناسب نرم افزاری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات سازمان در حداقل زمان ممکن و با حداکثر دقت و کمترین هزینه