اصول تحلیل و طراحی نرم افزار

  1. امکان برقراري ارتباط با ساير بانک های اطلاعاتی(Database) مورد استفاده سازمان
  2. استفاده از جديدترين زبان های برنامه نويسي، وتکنولوژي هاي ارائه شده
  3. رعايت استانداردهاي نوین طراحي نرم افزار
  4. در نظر گرفتن نيازهاي نوين فرآیندهای عملیاتی و مدیریتی
  5. طراحی بانک اطلاعاتی جامع در سازمان
  6. طراحی فرآیند نگر
  7. اعمال حداکثر کنترل های داخلی از طریق نرم افزار