آشنایی با نرم افزار سازمانی پارت

حسابداری مالی

خزانه داری

حسابداری و جمع داری اموال

کارگزینی و پرسنلی

حقوق و دستمزد

انبار و حسابداری انبار

فروش و حسابداری فروش

مدیریت ارتباط با مشتریان ‏‎(CRM)‎

خرید و تدارکات داخلی

سفارشات خارجی

دبیرخانه

کارتابل

مدیریت فرایندها و گردش کار

مهندسی محصول

برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی مواد

کنترل تولید

تعمیرو نگهداری ماشین آلات

کنترل کیفیت

بهای تمام شده

برنامه ریزی و کنترل بودجه ‏

صورتها و نسبتهای مالی

نظام ارزیابی سازمانی